اخبار

خوشنویسی برجسته فلزی
خوشنویسی برجسته فلزی

خوشنویسی برجسته فلزی، همزمان با طراحیِ تزیینات داخلی یا بعد از اتمام کار تزئینات، طراحی میگردد. بعد از انتخاب متن یا شعر مورد نظر، خوشنویسی بر اساس ابعاد و اندازه دیوار و با توجه به فضای داخلی طراحی میشود.


مشاهده خبر

آرشیو